Personas datu apstrāde

Piesakoties Rīgas tūristu gida sertifikāta saņemšanai un sniedzot īslaicīgus tūristu gida pakalpojumus Rīgas pilsētas tūrisma objektos Eiropas Savienības Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē, ir spēkā šādi personas datu apstrādes noteikumi:

1. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra") (turpmāk – Aģentūra), juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539.

2. Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

3. Jūsu iesnieguma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai pieņemtu lēmumu un nodrošinātu tūristu gidu sertifikāta izsniegšanu. 

4. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula (ES) Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgas datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) – lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošie noteikumi  Nr. 91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā" 9.punkts; kā arī Jūsu dotā piekrišana savu personas datu apstrādei nolūkā tos publicēt publiskajā portālā.

5. Iespējamie personas datu saņēmēji: 

5.1. Tūristu gidu sertificēšanas komisijas locekļi un Aģentūras darbinieki, kuri saistīti ar konkrēto sertifikātu piešķiršanas procesu. 

5.2. Rīgas pilsētas izpilddirektors, ja apstrīd komisijas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu. Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā. 

5.3. Ja vēlaties, lai Jūsu kontaktinformācija kā sertificētam gidam tiktu ievietota un būtu publiski pieejama publiskajā portāla www.LiveRiga.com sadaļā "Rīgas sertificēto gidu saraksts", tādā veidā popularizējot Jūsu piedāvātos pakalpojumus, nepieciešama Jūsu rakstveida piekrišana. Kontaktinformācija publiski tiks ievietota un publiski būs pieejama tādā apjomā, kādu Jūs norādījāt "Iesniegums "Rīgas tūristu gida sertifikāta saņemšanai"

6. Personas dati, ko apstrādā Aģentūra, netiek atsevišķi nosūtīti uz trešajām valstīm (ārpus ES/EEZ) vai starptautiskajām organizācijām.

7. Personas dati tiks glabāti: papīra formātā Tūrisma informācijas centrā Rātslaukumā 6 atbilstoši sensitīvu datu uzglabāšanas noteikumiem; kā arī elektroniski CRM datu bāzē. Piekļuve dokumentiem ir darbiniekiem, kuri veic Tūristu gidu sertificēšanas komisijas sekretariāta pienākumus. Saņemtie dokumenti gida sertifikāta piešķiršanai un pieņemtie lēmumi tiks glabāti 10 gadus, sertifikātu reģistra dati tiek glabāti pastāvīgi, jo Rīgas tūristu gida sertifikāts ir beztermiņa. Sniedzot īslaicīgus tūristu gida pakalpojumus Rīgas pilsētas tūrisma objektos Eiropas Savienības Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē, iesniegtie dati tiks uzglabāti papīra formātā Tūrisma informācijas centrā Rātslaukumā 6 atbilstoši sensitīvu datu uzglabāšanas noteikumiem; kā arī elektroniski CRM datu bāzē 2 gadus.

8. Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (kontaktinformācija - Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv). 

9. Datu subjektam, ievērojot Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošos noteikumu  Nr. 91 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” 9.punktu, ir pienākums sniegt personas datus, lai saņemtu Rīgas tūristu gida sertifikātu, pretējā gadījumā iesniegums netiks pieņemts un izskatīts.

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikai un mārketingam nepieciešamās sīkdatnes.
Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: