Par personas datu apstrādi Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" personāla atlases konkursos

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" informē, ka:

1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" (turpmāk – Aģentūra), adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;

3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu Aģentūras tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir: Aģentūrai tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Darba likums; Līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu; Aģentūrai ir vajadzīga pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai - saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu pašvaldībai rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi.

5) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

6) iespējamie personas datu saņēmēji: Aģentūras darbinieki, kas saistīti ar konkrēto atlases procesu. Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā.

7) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikai un mārketingam nepieciešamās sīkdatnes.
Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: