European best destinations 2024 - Riga

Jaunuzņēmumu ekosistēmas sadarbības memorands

Sadarbojoties organizācijām, kas pārstāv esošos un topošos tehnoloģiju jaunuzņēmumus, un ir iesaistītas jaunuzņēmumu ekosistēmas aktivitāšu organizēšanā un nodrošināšanā, 2021. gada 22. martā tika noslēgts sadarbības memorands lai veicinātu jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību Rīgā.

Memoranda partneri

Vienotas Rīgas jaunuzņēmumu atbalsta ekosistēmas attīstības sadarbības memorands

Rīgas pilsētas pašvaldība Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa personā, kas darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – Pašvaldība) no vienas puses, un Rīgā darbojošās jaunuzņēmumu intereses pārstāvošas organizācijas, kuras pārstāv paraksta daļā minētās personas (turpmāk – Organizācijas) no otras puses, noslēdz šo sadarbības memorandu (turpmāk – Memorands) par jaunuzņēmumu ekosistēmas un Pašvaldības (turpmāk – Puses) savstarpējo sadarbību:

I. Memoranda mērķis un sadarbības principi

1. Atzīstot, ka jaunuzņēmumiem ir būtiska nozīme Latvijas ekonomiskās izaugsmes, pievienotās vērtības un inovāciju sekmēšanā, un Rīgā koncentrējas zināšanu resursi, un kapitāls, tāpat arī galvaspilsētā ir lielākais potenciāls jaunuzņēmumu izveidei, attīstībai un mērogošanai, kā arī starptautiskās atpazīstamības veicināšanai,  Memoranda mērķis ir sadarbojoties organizācijām, kas pārstāv esošos un topošos tehnoloģiju jaunuzņēmumus, un ir iesaistītas jaunuzņēmumu ekosistēmas aktivitāšu organizēšanā un nodrošināšanā, veidot, attīstīt un uzturēt sadarbību ar jaunuzņēmumu ekosistēmu Rīgā un pēc iespējas atbalstīt Rīgas jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību.

2. Pušu sadarbības pamatprincipi ir:

2.1. Pušu interešu ievērošana;

2.2. savlaicīga informācijas apmaiņa;

2.3. atklātība;

2.4. viedokļu un priekšlikumu sniegšana un to izvērtēšana;

2.5. problēmjautājumu iniciēšana, iespēju un risinājumu piedāvāšana.

II. Memoranda mērķa īstenošana

3. Lai sekmētu Memorandā minēto principu izpildi un Memoranda mērķa sasniegšanu, Puses apņemas:

3.1. regulāri (vismaz divas reizes gadā) tikties, lai pārrunātu jaunuzņēmumu ekosistēmas vajadzības, izaicinājumus un nepieciešamo atbalstu no Pašvaldības;

4. Pašvaldība apņemas:

4.1.  pieejamo resursu ietvaros atbalstīt pasākumus, kas veicina ekosistēmas attīstību;

4.2. iesaistīt Organizācijas kopīgu sadarbības projektu izstrādē;

4.3. Veicināt inovatīvu risinājumu ieviešanu pašvaldības struktūrvienībās un kapitālsabiedrībās.

5. Organizācijas apņemas:

5.1. pieejamo resursu ietvaros organizēt un piedalīties Rīgas jaunuzņēmumu ekosistēmai aktuālos pasākumos;

5.2. sniegt Pašvaldībai priekšlikumus sadarbības uzlabošanai;

5.3. dalīties pieredzē ar citiem Rīgas jaunuzņēmumu ekosistēmas dalībniekiem un Pašvaldību, jaunuzņēmumu izveides veicināšanā.

III. Noslēguma jautājumi

6. Memorandam tiesīgas pievienoties organizācijas (biedrības, nodibinājumi, institūcijas), kas darbojas Rīgā un:

6.1. aktīvi veido Rīgas tehnoloģiju jaunuzņēmumu ekosistēmu, organizējot aktivitātes, kas nodrošina ekosistēmas satikšanos, pieredzes apmaiņu, ideju ģenerēšanu, mentoringu, jaunu tehnoloģisko prasmju apgūšanu un veicina jaunuzņēmumu attīstību.

6.2. spējuši piedāvāt vērtīgas rīcības, ierosinājumus un atbalsta virzienu piedāvājumus valstij vai pašvaldībai, kuras kopumā ietekmē jaunuzņēmumu industrijas attīstību.

6.3. ar savu darbību veicina Rīgas pilsētas atpazīstamību starptautiskā mērogā tehnoloģiju jaunuzņēmumu kontekstā.

7. Memorands ir parakstīts elektroniski, katrai Pusei ir pieejams memoranda eksemplārs, ko parakstījušas visas Puses.

8. Jaunu organizāciju pievienošanās Memorandam tiek organizēta rakstiski izsakot šādu vēlmi.

9. Memorands stājas spēkā pēc tā parakstīšanas.

10. Memoranda izpildi no Pašvaldības puses koordinē Pilsētas attīstības departaments.

11.Visus jautājumus un domstarpības par Memoranda izpildi Puses risina savstarpēju sarunu ceļā.

 

Vienotas Rīgas jaunuzņēmumu atbalsta ekosistēmas attīstības sadarbības memorands - dokuments

 

Organizācijas, kas vēlas pievienoties šim memorandam, aicinām rakstīt uz e-pastu invest@riga.lv

 

 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikai un mārketingam nepieciešamās sīkdatnes.
Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: