Izbaudi Rīgu

Informācija ārvalstu gidiem

Sertifikācija atbilstoši saistošo noteikumu 5.punktam nav piemērojama tūristu gidiem, kuri sniedz tūristu gida pakalpojumus kādā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī un atbilst šīs valsts normatīvo aktu prasībām tūristu gidu pakalpojumu sniegšanas jomā, gadījumos, kad šie gidi sniedz īslaicīgus tūristu gida pakalpojumus Rīgas pilsētas tūrisma objektos Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē.

Šādos gadījumos tūristu gidiem Rīgas Tūrisma Attīstības Birojā vai Rīgas tūrisma portālā www.LiveRiga.com ne vēlāk kā līdz brīdim, kad tiek sniegts īslaicīgs pakalpojums, ir jāiesniedz noteikta parauga paziņojums   par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Rīgā.

Paziņojums par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Rīgā

1. Paziņojums ir (vajadzīgo atzīmēt ar X) pirmreizējs        atkārtots 
2. Informācija par īslaicīga pakalpojuma sniedzēju:

2.1. vārds, uzvārds

 

2.2. personas kods vai personas identifikācijas numurs

 

2.3. valsts, kurā ir reģistrēta saimnieciskā darbība

 

2.4. atzīšanas vai reģistrācijas numurs rezidences valstī

 

2.5. adrese rezidences valstī

 

2.6. e-pasta adrese

 

2.7. tālruņa numurs

 
3. Datums, no kura līdz kuram vai kurā plānots sniegt pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā  
4. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa:

Datums* ____________ __________________ (vārds, uzvārds, paraksts*)

Aizpilda Rīgas Tūrisma attīstības biroja amatpersona

5. Paziņojuma reģistrācijas
datums
_____________________________________________

6. Rīgas Tūrisma attīstības biroja
amatpersona
_________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

*Paziņojuma rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.